Đóng

Kit tách chiết tự động

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết tự động, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Kit tách chiết cho KingFisher

innuprep_kfml_kit-min

Kit tách chiết cho KingFisher

Công nghệ DC (dual – chemistry) tạo nên các bộ kit tách tách chiết sử dụng trên thiết bị tách chiết tự động KingFisher có hiệu suất và chất lượng tách chiết acid nucleic (DNA/RNA) hoàn hảo, từ đa dạng các loại mẫu khác nhau: huyết thanh, huyết tương; mô, phân, máu, thực vật, mẫu paraffin…

∗ innuPREP DNA I Kit-KFml∗ innuPREP Blood DNA Midi Kit-KFFLX
∗ innuPREP Virus DNA Kit-KFml∗ LOOXSTER® Blood & Tissue DNA Kit – KFFLX
∗ innuPREP Virus RNA Kit-KFml∗ innuPREP Plant DNA Kit-KFFLX
∗ innuPREP Virus DNA/RNA Kit-KFml∗ innuPREP RNA Virus Kit-KFFLX
∗ innuPREP Tissue DNA Kit – KF96 & KFFLX∗ innuPREP RNA Virus PLUS Kit-KFFLX
∗ innuPREP Stool DNA Kit – KF96 & KFFLX∗ innuPREP DNA/RNA Virus PLUS Kit – KFFLX
∗ innuPREP Blood DNA Kit-KFFLX
Kit tách chiết tự động  liên quan
Hotline: 092 700 4444