Multi X 2500

Trong giám sát môi trường cũng như trong quá trình kiểm soát chất lượng, việc xác định các halogen hữu cơ có thể hấp phụ bằng than hoạt tính là rất quan trọng đối với việc đánh giá nước và nước thải. Với multi X 2500, Analytik Jena cung cấp một hệ thống linh hoạt, định hướng […]